امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۳۱

مجوز های نیک پلیمر کردستان

استاندارد 1 - 9119

استاندارد 1 - 9119

استاندارد 1 - 9118

استاندارد 1 - 9118

استاندارد 2 - 13361

استاندارد 2 - 13361

استاندارد 1 - 12142

استاندارد 1 - 12142

ایزو 9001

ایزو 9001

ایزو 14001

ایزو 14001

ایزو 18001

ایزو 18001

استاندارد pe40

استاندارد pe40

استاندارد pe80

استاندارد pe80

استاندارد pe100

استاندارد pe100